ST星源

(000005)

----(--%)

所属行业:环保工程

ST星源历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2021-05-10 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.9000 - 83.72 422.90 -339.18 明细
2021-03-29 日跌幅偏离值达7%的证券 2.5500 -5.10 1792.20 1870.33 -78.13 明细
2021-03-25 日涨幅偏离值达7%的证券 2.8200 -2.48 2335.53 465.58 1869.95 明细
2021-03-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.8200 -2.48 4585.19 1242.53 3342.66 明细
2019-09-04 日涨幅偏离值达7%的证券 3.8300 -3.66 9609.63 6038.36 3571.26 明细
2019-09-03 日涨幅偏离值达7%的证券 3.4800 10.06 8833.80 2080.50 6753.30 明细
2019-07-04 日涨幅偏离值达7%的证券 3.3800 -1.18 4502.32 1004.62 3497.71 明细
2017-09-08 日涨幅偏离值达7%的证券 5.3900 2.60 11559.05 3826.75 7732.30 明细
2016-06-14 日涨幅偏离值达7%的证券 7.3900 8.25 17058.86 3686.93 13371.93 明细
2016-05-13 日涨幅偏离值达7%的证券 7.0600 -0.42 10912.60 2155.08 8757.52 明细
2016-02-25 日涨幅偏离值达7%的证券 8.2600 -6.78 9229.81 7431.06 1798.75 明细
2015-11-12 日换手率达20%的证券 11.3800 -3.43 16951.98 6260.60 10691.37 明细
2015-11-02 日跌幅偏离值达7%的证券 9.1900 1.74 3735.42 7742.90 -4007.48 明细
2015-10-26 日换手率达20%的证券 11.0400 -1.18 8816.24 33672.37 -24856.13 明细
2015-10-23 日涨幅偏离值达7%的证券 11.6200 -4.99 39493.71 17783.10 21710.61 明细
2015-10-19 日换手率达20%的证券 10.3800 -1.93 17351.47 35781.68 -18430.21 明细
2015-10-16 日涨幅偏离值达7%的证券 10.3700 0.10 28145.23 21424.59 6720.63 明细
2015-10-14 日涨幅偏离值达7%的证券 8.5700 10.04 20098.51 16869.96 3228.55 明细
2015-10-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.5700 10.04 30180.98 17556.94 12624.05 明细
2015-09-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.5200 -9.97 4235.22 3448.87 786.35 明细
2015-09-10 日涨幅偏离值达7%的证券 7.1200 5.62 3126.74 1681.08 1445.66 明细
2015-07-24 日换手率达20%的证券 9.3000 -10.00 8334.02 23175.84 -14841.83 明细
2015-07-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.3000 -10.00 19003.41 23598.38 -4594.97 明细
2015-07-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.2200 9.97 4590.40 2178.96 2411.44 明细
2015-06-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 14.0000 2.79 22478.46 26153.03 -3674.58 明细
2015-06-02 日跌幅偏离值达7%的证券 14.2800 -1.96 13412.99 16004.31 -2591.32 明细
2015-06-01 日跌幅偏离值达7%的证券 14.8500 -3.84 11497.53 11789.90 -292.37 明细
2015-05-29 日振幅值达15%的证券 15.8200 -6.13 17358.96 18597.82 -1238.86 明细
2015-05-28 日涨幅偏离值达7%的证券 15.6000 1.41 9889.77 18344.59 -8454.81 明细
2015-05-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.6000 1.41 23430.79 25089.73 -1658.94 明细
2015-05-27 日涨幅偏离值达7%的证券 14.1800 10.01 16716.95 15405.62 1311.33 明细
2015-05-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.7200 9.98 6399.72 3445.46 2954.27 明细
2015-05-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.8000 10.00 3665.74 1314.30 2351.44 明细
2015-05-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.6100 9.98 1978.46 288.11 1690.35 明细
2015-05-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.4600 10.07 1635.85 885.33 750.52 明细
2014-09-25 日涨幅偏离值达7%的证券 4.3200 -4.86 11284.39 4664.53 6619.86 明细
2014-09-18 日换手率达20%的证券 3.9700 -0.50 5683.75 10045.98 -4362.23 明细
2014-09-17 日涨幅偏离值达7%的证券 4.0800 -2.70 11720.47 13697.79 -1977.32 明细
2014-09-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.0800 -2.70 16043.90 15157.05 886.85 明细
2014-09-16 日涨幅偏离值达7%的证券 3.7100 9.97 9391.72 4724.64 4667.08 明细
 1  2  下一页尾页1/2