*ST中天

(600856)

----(--%)

所属行业:油气开采及服务

*ST中天历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2021-11-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 3.6200 - 2995.58 2918.99 76.59 明细
2021-11-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 3.1300 5.11 10565.27 12770.21 -2204.94 明细
2021-11-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.8700 4.88 6403.89 7204.63 -800.74 明细
2021-11-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.4800 4.84 7817.69 6110.70 1706.99 明细
2021-10-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.1400 5.14 2053.13 1831.14 221.98 明细
2021-10-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.8000 -2.22 1334.62 1475.59 -140.97 明细
2021-09-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.0400 1.47 1556.51 1891.07 -334.56 明细
2021-08-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.6100 -3.73 1615.13 2620.25 -1005.12 明细
2021-02-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.0900 -2.75 490.31 1264.69 -774.38 明细
2020-08-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.6100 0.00 672.64 923.53 -250.89 明细
2020-05-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.0100 -4.95 836.05 471.06 365.00 明细
2019-08-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.2600 4.87 3821.82 1047.91 2773.91 明细
2019-08-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.1200 0.00 1564.13 1492.43 71.70 明细
2019-08-14 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.4700 -4.86 261.79 199.65 62.14 明细
2019-06-10 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9500 6.78 3467.54 1812.96 1654.59 明细
2019-03-14 日涨幅偏离值达7%的证券 5.1400 -3.50 4481.21 2325.08 2156.12 明细
2018-10-31 日涨幅偏离值达7%的证券 4.5700 1.09 5141.32 2429.70 2711.63 明细
2018-10-25 日跌幅偏离值达7%的证券 4.3500 -0.69 2406.30 8940.82 -6534.52 明细
2018-09-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.6300 1.07 5212.69 4602.28 610.41 明细
2018-09-19 日涨幅偏离值达7%的证券 5.1200 9.96 3778.03 2744.07 1033.96 明细
2018-08-06 日跌幅偏离值达7%的证券 5.3900 3.71 1948.59 4080.39 -2131.80 明细
2018-07-09 日涨幅偏离值达7%的证券 6.2200 0.96 1691.18 1263.77 427.41 明细
2018-06-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 7.4400 -9.95 6309.24 6866.65 -557.41 明细
2017-01-10 日跌幅偏离值达7%的证券 12.3900 -0.08 6146.02 12116.35 -5970.33 明细
2016-05-20 日跌幅偏离值达7%的证券 18.0800 3.54 4785.84 8677.08 -3891.24 明细
2016-05-19 日跌幅偏离值达7%的证券 19.8000 -8.69 3000.32 9244.05 -6243.74 明细
2015-03-10 日振幅值达15%的证券 17.8300 2.75 17065.27 6484.65 10580.63 明细
2015-02-05 日振幅值达15%的证券 12.3100 -7.39 2039.61 3811.44 -1771.84 明细
2014-12-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.4800 0.38 3636.38 2166.76 1469.62 明细
2014-09-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.4400 -4.02 7564.26 6686.52 877.73 明细
2014-04-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.8400 9.95 307.77 180.11 127.65 明细
2013-11-04 日涨幅偏离值达7%的证券 6.4400 1.71 2407.43 863.10 1544.33 明细
2013-08-13 日涨幅偏离值达7%的证券 6.2400 -1.12 1820.99 1739.79 81.20 明细
2013-07-30 日涨幅偏离值达7%的证券 5.3700 5.03 1859.76 889.43 970.34 明细
2011-01-17 日涨幅偏离值达7%的证券 6.3400 5.36 1661.29 807.96 853.33 明细
2010-02-12 日涨幅偏离值达7%的证券 8.1700 -2.08 5331.08 1161.08 4169.99 明细
2009-07-08 日振幅值达15%的证券 - 1849.68 3407.43 -1557.75 明细
2009-07-07 日涨幅偏离值达7%的证券 - 2684.23 2374.97 309.26 明细
2009-07-01 日换手率达20%的证券 - 7484.50 6471.45 1013.05 明细
2009-06-30 日涨幅偏离值达7%的证券 - 5061.13 5477.17 -416.04 明细
 1  2  下一页尾页1/2