*ST中安

(600654)

----(--%)

所属行业:计算机应用

*ST中安历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价
(元)
次日涨跌
(%)
买入
(万元)
卖出
(万元)
净买入
(万元)
明细
2018-02-05 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 3.3500 - 1183.27 1664.14 -480.87 明细
2017-09-29 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 6.9500 -5.04 5129.92 27671.64 -22541.73 明细
2017-09-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 9.9100 -5.05 130.82 602.71 -471.89 明细
2017-06-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 13.4800 0.00 181.32 303.70 -122.38 明细
2016-04-06 日跌幅偏离值达7%的证券 26.5800 3.01 18899.02 48468.38 -29569.44 明细
2015-11-05 日振幅值达15%的证券 32.1600 10.01 72909.67 70710.47 2199.23 明细
2015-05-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 35.7000 0.00 76871.00 67416.60 9454.56 明细
2015-04-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.8300 9.98 884.01 334.36 549.65 明细
2014-08-22 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 9.8400 0.51 2722.10 0.00 2722.10 明细
2014-06-11 日涨幅偏离值达7%的证券 9.0900 -1.43 5428.02 2743.74 2684.27 明细
2014-02-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.9900 5.45 1737.30 288.47 1448.82 明细
2014-02-18 日涨幅偏离值达7%的证券 7.4300 9.96 193.50 101.06 92.44 明细
2013-07-19 日涨幅偏离值达7%的证券 6.7800 -2.51 3336.82 679.63 2657.19 明细
2013-07-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.7800 -2.51 3875.84 684.55 3191.28 明细
2013-07-17 日涨幅偏离值达7%的证券 5.6000 10.00 347.05 75.38 271.67 明细
2013-07-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.6000 10.00 830.20 316.00 514.20 明细
2013-03-20 日涨幅偏离值达7%的证券 4.4800 -1.34 3319.90 1625.82 1694.08 明细
2011-06-16 日涨幅偏离值达7%的证券 7.0600 -5.10 10327.96 4562.04 5765.91 明细
2010-09-20 日涨幅偏离值达7%的证券 6.2000 -2.58 5672.20 3112.11 2560.09 明细
2010-07-05 日涨幅偏离值达7%的证券 5.1400 3.31 1344.84 1155.59 189.25 明细
2010-06-02 日涨幅偏离值达7%的证券 5.3700 0.56 5014.08 1748.47 3265.61 明细