*ST丰华

(600615)

----(--%)

所属行业:新材料

*ST丰华历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2021-09-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 7.4800 - 884.66 781.83 102.83 明细
2021-05-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 7.0200 -4.27 1625.66 1425.63 200.03 明细
2020-08-19 日跌幅偏离值达7%的证券 10.0100 -7.19 1485.13 3653.51 -2168.38 明细
2020-06-11 日跌幅偏离值达7%的证券 9.3900 -4.15 1533.44 13366.74 -11833.30 明细
2020-05-26 日涨幅偏离值达7%的证券 8.8600 0.45 4455.34 2632.85 1822.50 明细
2019-11-12 日涨幅偏离值达7%的证券 8.7700 4.90 1980.14 815.14 1165.00 明细
2019-11-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.2100 3.29 3349.48 3662.73 -313.25 明细
2019-11-01 日涨幅偏离值达7%的证券 10.2900 -4.37 2344.06 4250.05 -1905.99 明细
2019-10-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.3500 10.05 2615.47 2282.58 332.89 明细
2019-09-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 9.2600 3.13 2190.25 1795.03 395.22 明细
2019-09-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 7.9400 0.38 1989.16 2807.38 -818.23 明细
2019-05-10 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 9.1800 -5.01 878.26 1386.36 -508.10 明细
2015-07-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 15.0800 -10.01 19163.53 11000.31 8163.22 明细
2015-04-24 日振幅值达15%的证券 24.2100 -0.37 5587.56 5599.61 -12.05 明细
2013-11-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.1600 -0.74 8609.28 9220.29 -611.01 明细
2013-11-04 日涨幅偏离值达7%的证券 11.8500 2.62 6884.52 3301.86 3582.66 明细
2013-11-01 日涨幅偏离值达7%的证券 10.7700 10.03 1211.58 795.79 415.79 明细
2012-08-29 日跌幅偏离值达7%的证券 10.2000 -2.06 1348.78 2783.34 -1434.56 明细
2012-05-17 日跌幅偏离值达7%的证券 9.7300 -9.15 944.32 1666.17 -721.86 明细
2012-05-10 日涨幅偏离值达7%的证券 10.4100 0.00 1684.92 1798.09 -113.17 明细
2011-12-14 日跌幅偏离值达7%的证券 8.5100 -6.82 407.76 832.31 -424.55 明细
2011-10-21 日跌幅偏离值达7%的证券 9.2300 4.33 787.31 1478.79 -691.48 明细
2011-09-27 日跌幅偏离值达7%的证券 10.8100 0.56 1043.35 2512.00 -1468.65 明细
2011-09-23 日涨幅偏离值达7%的证券 12.5100 -6.87 3517.33 1528.10 1989.23 明细
2011-08-31 日涨幅偏离值达7%的证券 10.5400 4.74 1736.37 1491.32 245.05 明细
2011-08-09 日跌幅偏离值达7%的证券 9.5800 -1.88 111.03 337.61 -226.58 明细
2011-05-31 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.3700 2.12 5075.35 9903.86 -4828.50 明细
2010-06-08 日涨幅偏离值达7%的证券 9.5700 0.10 852.68 2031.19 -1178.51 明细
2009-10-26 日涨幅偏离值达7%的证券 - 6953.33 3575.78 3377.56 明细
2009-10-15 日涨幅偏离值达7%的证券 - 4211.03 2509.27 1701.76 明细
2009-06-09 日换手率达20%的证券 - 1668.00 6118.74 -4450.74 明细
2009-06-08 日涨幅偏离值达7%的证券 - 4875.80 1633.49 3242.31 明细
2009-02-19 日跌幅偏离值达7%的证券 - 2387.41 3674.93 -1287.52 明细
2009-02-17 日换手率达20%的证券 - 3901.81 6121.12 -2219.32 明细
2009-02-16 日换手率达20%的证券 - 8368.92 8957.94 -589.02 明细
2009-02-11 日涨幅偏离值达7%的证券 - 4561.88 1716.13 2845.75 明细
2009-02-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 - 5320.51 3156.79 2163.72 明细
2008-09-10 日振幅值达15%的证券 - 461.36 409.84 51.52 明细
2008-09-08 日涨幅偏离值达7%的证券 - 310.51 370.25 -59.74 明细
2008-07-25 日涨幅偏离值达7%的证券 - 3226.47 3119.66 106.81 明细
 1  2  下一页尾页1/2