*ST天成

(600112)

----(--%)

所属行业:电气设备

*ST天成历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2021-08-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 4.4600 - 3103.02 2981.44 121.59 明细
2021-08-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 3.8600 4.92 988.74 512.14 476.60 明细
2021-08-04 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 3.1600 5.06 395.90 750.36 -354.46 明细
2021-07-30 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 3.6900 -4.88 582.09 891.16 -309.07 明细
2021-07-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 4.5400 5.07 2551.34 9342.69 -6791.35 明细
2021-06-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.6400 4.92 1395.21 1342.42 52.79 明细
2021-06-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.2800 4.82 2081.36 2095.07 -13.70 明细
2021-03-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.5400 5.19 664.28 642.22 22.06 明细
2021-03-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.5100 1.32 409.26 301.69 107.57 明细
2021-02-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.2400 4.84 629.92 1016.91 -387.00 明细
2021-02-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.0500 4.76 527.06 678.42 -151.36 明细
2021-02-10 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 0.9000 5.56 404.09 1013.61 -609.51 明细
2020-07-08 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.8300 1.09 808.83 1024.66 -215.83 明细
2020-05-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.2900 4.65 696.47 625.98 70.49 明细
2019-05-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 -4.97 222.37 306.18 -83.81 明细
2019-04-10 日涨幅偏离值达7%的证券 5.8900 -6.96 8656.03 6694.50 1961.53 明细
2019-04-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.8900 -6.96 11193.32 7052.19 4141.13 明细
2019-01-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.6200 -3.59 2538.04 4539.76 -2001.72 明细
2019-01-25 日跌幅偏离值达7%的证券 4.0200 -9.95 1819.02 3269.63 -1450.61 明细
2018-09-20 日涨幅偏离值达7%的证券 3.6200 -1.93 1571.62 1023.54 548.08 明细
2018-08-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.6700 -1.63 5988.88 4294.50 1694.38 明细
2018-07-27 日振幅值达15%的证券 4.9400 0.00 3512.67 3223.83 288.84 明细
2018-07-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.9400 0.00 4502.11 5873.87 -1371.77 明细
2018-07-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.0800 10.05 3912.76 4078.71 -165.95 明细
2018-07-23 日涨幅偏离值达7%的证券 3.3700 10.09 3204.40 1446.56 1757.84 明细
2017-04-25 日跌幅偏离值达7%的证券 7.9100 0.00 272.26 1630.25 -1357.99 明细
2017-04-24 日跌幅偏离值达7%的证券 8.7900 -10.01 329.01 745.92 -416.91 明细
2016-11-10 日涨幅偏离值达7%的证券 12.2700 3.18 12368.98 8199.39 4169.59 明细
2015-12-01 日跌幅偏离值达7%的证券 19.6700 -6.05 11823.40 21579.95 -9756.54 明细
2015-11-27 日涨幅偏离值达7%的证券 21.5300 1.53 32697.95 25047.68 7650.27 明细
2015-11-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.5300 1.53 76379.32 38539.66 37839.66 明细
2015-11-26 日换手率达20%的证券 19.5700 10.02 62874.06 26658.30 36215.77 明细
2015-09-24 日涨幅偏离值达7%的证券 13.3700 -6.58 15012.29 9931.46 5080.83 明细
2015-07-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 12.6500 -9.96 32426.49 31997.30 429.19 明细
2015-04-09 日跌幅偏离值达7%的证券 22.5900 0.53 11011.62 26217.25 -15205.63 明细
2015-03-17 日换手率达20%的证券 21.8400 1.97 36829.81 49199.69 -12369.88 明细
2015-03-13 日换手率达20%的证券 19.3000 10.00 24173.97 30820.25 -6646.28 明细
2015-03-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.4100 9.99 5610.11 1896.92 3713.20 明细
2014-01-22 日跌幅偏离值达7%的证券 11.1900 0.54 6042.68 6772.64 -729.97 明细
2014-01-21 日跌幅偏离值达7%的证券 11.9100 -6.05 5848.39 7730.08 -1881.69 明细
 1  2  下一页尾页1/2