*ST保千

(600074)

----(--%)

所属行业:其他电子

*ST保千历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价
(元)
次日涨跌
(%)
买入
(万元)
卖出
(万元)
净买入
(万元)
明细
2018-06-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.3900 -2.16 530.33 278.93 251.41 明细
2018-04-11 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.7200 -1.16 707.10 1451.46 -744.35 明细
2018-02-14 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.1300 5.16 1843.53 6413.06 -3203.26 明细
2018-02-05 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 2.7300 -5.13 565.71 884.88 -319.16 明细
2018-01-24 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 4.1300 -5.08 149.09 285.60 -136.51 明细
2018-01-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 4.8200 -4.98 345.71 417.14 -71.43 明细
2018-01-16 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 5.6200 -4.98 157.67 198.67 -41.00 明细
2018-01-11 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 6.5600 -5.03 37.42 74.57 -37.15 明细
2018-01-08 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 7.6400 -4.97 45.59 140.14 -94.55 明细
2018-01-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 8.9100 -5.05 40.72 82.38 -41.66 明细
2017-07-24 日跌幅偏离值达7%的证券 10.3900 0.00 4442.80 14726.61 -10283.81 明细
2016-12-29 日跌幅偏离值达7%的证券 12.5700 5.33 7021.77 8812.39 -1790.61 明细
2016-02-02 日涨幅偏离值达7%的证券 12.6100 5.15 14821.87 3650.35 11171.53 明细
2016-01-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.5200 6.15 27152.62 13318.87 16878.84 明细
2015-10-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 12.9700 4.93 22086.88 34097.36 -6759.00 明细
2015-10-08 日跌幅偏离值达7%的证券 12.9900 -0.15 21276.03 29040.53 -7764.50 明细
2015-09-30 日跌幅偏离值达7%的证券 13.7300 -5.39 598.90 1673.55 -1074.65 明细
2015-09-29 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 15.2600 -10.03 457.63 1789.76 -1332.13 明细
2015-09-28 日跌幅偏离值达7%的证券 16.9500 -9.97 292.90 655.96 -363.07 明细
2015-06-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 26.5200 5.54 25300.11 36854.43 18373.62 明细
2015-06-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.6100 10.00 20268.59 89805.62 -53229.23 明细
2015-05-11 日涨幅偏离值达7%的证券 13.0400 3.99 10401.09 5385.02 5016.07 明细
2015-03-12 日振幅值达15%的证券 9.4200 5.94 9810.60 21955.09 -12144.49 明细
2015-03-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.2100 -7.74 22779.85 10050.07 12729.78 明细
2015-03-09 日涨幅偏离值达7%的证券 8.4400 9.95 18817.45 18818.52 -1.08 明细
2015-03-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.4400 9.95 26397.00 26737.25 3227.32 明细
2015-03-06 日涨幅偏离值达7%的证券 7.6700 10.04 10746.56 4161.60 6584.96 明细
2014-12-24 日涨幅偏离值达7%的证券 5.9100 3.72 2242.46 1836.83 405.63 明细
2014-09-04 日涨幅偏离值达7%的证券 6.2400 6.09 10263.87 2325.46 7938.42 明细
2014-06-06 日跌幅偏离值达7%的证券 5.5100 -2.54 4157.04 3555.87 601.18 明细
2014-06-03 日涨幅偏离值达7%的证券 4.9400 9.92 146.20 57.70 88.50 明细
2014-06-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.9400 9.92 196.27 62.19 134.08 明细
2014-05-29 日涨幅偏离值达7%的证券 4.0800 10.05 17.50 7.92 9.59 明细
2014-05-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.0800 10.05 44.49 21.31 27.01 明细
2014-05-28 日涨幅偏离值达7%的证券 3.7100 9.97 9.25 8.14 1.11 明细
2014-05-27 日涨幅偏离值达7%的证券 3.3700 10.09 17.73 12.10 5.63 明细
2013-01-17 日涨幅偏离值达7%的证券 4.3700 4.12 3825.17 587.44 3237.73 明细
2012-11-27 日振幅值达15%的证券 4.0300 -2.23 1387.55 3645.56 -2258.01 明细
2012-11-26 日涨幅偏离值达7%的证券 4.1700 -3.36 3351.13 1059.41 2291.72 明细
2012-11-23 日跌幅偏离值达7%的证券 3.7900 10.03 1162.59 1236.67 -74.08 明细
 1  2  下一页尾页1/2