ST浩源

(002700)

----(--%)

所属行业:燃气水务

ST浩源历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2021-07-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 4.7900 - 984.64 872.18 112.46 明细
2020-05-11 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.9000 -4.87 337.36 296.63 40.72 明细
2020-05-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 4.5500 -5.05 193.29 202.62 -9.34 明细
2018-11-07 日振幅值达15%的证券 13.6100 -4.11 3764.11 7876.62 -4112.51 明细
2018-11-06 日涨幅偏离值达7%的证券 13.4300 1.34 5305.67 4891.92 413.75 明细
2018-11-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.4300 1.34 7470.43 5256.73 2213.70 明细
2018-11-05 日涨幅偏离值达7%的证券 12.2100 9.99 4727.75 1548.79 3178.96 明细
2018-10-16 日涨幅偏离值达7%的证券 11.9600 -4.68 4971.90 1512.20 3459.70 明细
2018-10-11 日振幅值达15%的证券 11.0200 -2.54 1514.20 3712.57 -2198.37 明细
2018-10-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.0200 -2.54 3483.43 4480.50 -997.06 明细
2018-10-10 日涨幅偏离值达7%的证券 10.6700 3.28 2860.81 1952.93 907.88 明细
2018-08-21 日涨幅偏离值达7%的证券 10.1200 2.67 1966.95 4367.30 -2400.35 明细
2018-08-13 日跌幅偏离值达7%的证券 10.1300 4.05 2188.94 2316.79 -127.85 明细
2018-08-13 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.1300 4.05 3929.65 3631.49 298.16 明细
2018-08-10 日跌幅偏离值达7%的证券 11.2500 -9.96 2450.23 3050.06 -599.83 明细
2018-08-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.5000 -10.00 6824.06 11480.78 -4656.72 明细
2018-08-08 日涨幅偏离值达7%的证券 11.8000 5.93 4404.43 3257.30 1147.13 明细
2018-08-07 日涨幅偏离值达7%的证券 10.7300 9.97 3857.96 5900.48 -2042.52 明细
2018-08-06 日涨幅偏离值达7%的证券 9.7500 10.05 4602.98 4695.87 -92.90 明细
2018-08-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.7500 10.05 6103.90 4668.75 1435.15 明细
2018-08-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.0500 10.06 2936.19 1630.28 1305.91 明细
2018-01-16 日跌幅偏离值达7%的证券 9.7500 -2.67 1209.72 1346.09 -136.37 明细
2017-02-10 日涨幅偏离值达7%的证券 13.8800 -3.03 7379.39 2822.95 4556.44 明细
2016-08-12 日涨幅偏离值达7%的证券 14.6300 1.03 4132.74 3615.76 516.98 明细
2014-12-19 日跌幅偏离值达7%的证券 22.0600 -9.79 1586.85 1564.88 21.97 明细
2014-12-18 日换手率达20%的证券 24.1800 -8.77 1839.23 5979.65 -4140.42 明细
2014-07-30 日涨幅偏离值达7%的证券 21.6200 -2.08 4727.70 2941.80 1785.90 明细
2014-06-12 日换手率达20%的证券 23.6800 -2.24 2060.43 3726.09 -1665.66 明细
2014-06-10 日换手率达20%的证券 23.8000 -2.44 3457.74 3795.57 -337.83 明细
2014-06-06 日换手率达20%的证券 23.8000 -4.03 2624.87 12520.91 -9896.04 明细
2014-06-05 日涨幅偏离值达7%的证券 24.1300 -1.37 9378.66 3078.32 6300.34 明细
2014-06-03 日换手率达20%的证券 22.0900 -0.68 5426.94 8029.64 -2602.70 明细
2014-05-30 日涨幅偏离值达7%的证券 22.1500 -0.27 11595.17 10698.56 896.61 明细
2014-05-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.1500 -0.27 17454.13 10177.52 7276.61 明细
2014-05-29 日涨幅偏离值达7%的证券 20.1400 9.98 8830.65 2653.45 6177.20 明细
2014-01-06 日振幅值达15%的证券 31.6800 -2.15 1618.09 13142.56 -11524.46 明细
2013-10-16 日涨幅偏离值达7%的证券 40.4500 -3.58 4264.47 1926.35 2338.12 明细
2013-09-02 日跌幅偏离值达7%的证券 53.0000 1.53 711.08 1004.61 -293.53 明细
2013-07-16 日换手率达20%的证券 58.5000 -1.93 2886.32 2503.25 383.07 明细
2013-07-05 日跌幅偏离值达7%的证券 55.0500 -7.12 1947.36 2856.08 -908.72 明细
 1  2  下一页尾页1/2