ST海投

(000616)

----(--%)

所属行业:房地产开发

ST海投历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2021-05-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.1000 - 1515.28 1232.16 283.12 明细
2021-05-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.9200 -0.52 1014.48 1454.84 -440.35 明细
2021-05-10 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.1700 1.38 373.95 734.44 -360.49 明细
2020-09-18 日涨幅偏离值达7%的证券 3.5100 -4.27 6171.69 3633.89 2537.80 明细
2020-08-11 日跌幅偏离值达7%的证券 3.1400 1.27 4772.80 8222.97 -3450.17 明细
2020-08-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.4400 -8.72 13184.65 9504.20 3680.45 明细
2020-06-04 日跌幅偏离值达7%的证券 2.9900 -3.68 2712.69 4998.64 -2285.95 明细
2020-06-02 日涨幅偏离值达7%的证券 3.0500 6.89 5355.99 2343.25 3012.74 明细
2020-05-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 2.6500 0.38 5850.94 12529.58 -6678.64 明细
2020-05-21 日跌幅偏离值达7%的证券 3.0800 -7.79 4531.67 12205.81 -7674.14 明细
2020-05-20 日涨幅偏离值达7%的证券 3.4100 -9.68 3708.74 5913.49 -2204.75 明细
2020-05-19 日涨幅偏离值达7%的证券 3.1000 10.00 4339.98 1555.45 2784.52 明细
2020-05-14 日振幅值达15%的证券 3.0500 -3.61 4613.25 9081.09 -4467.84 明细
2020-05-11 日涨幅偏离值达7%的证券 3.0300 0.00 5825.11 3321.14 2503.97 明细
2020-05-07 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9000 -5.17 2875.24 3869.03 -993.79 明细
2020-05-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.9000 -5.17 5190.36 4478.63 711.73 明细
2020-04-30 日涨幅偏离值达7%的证券 2.4000 10.00 3126.95 914.35 2212.59 明细
2019-01-22 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9300 -1.37 2303.65 1116.71 1186.93 明细
2018-10-17 日涨幅偏离值达7%的证券 2.7400 -6.57 2683.29 3948.96 -1265.66 明细
2018-10-16 日涨幅偏离值达7%的证券 2.4900 10.04 2868.60 2135.31 733.29 明细
2018-10-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.4900 10.04 3443.04 2168.71 1274.33 明细
2018-10-15 日涨幅偏离值达7%的证券 2.2600 10.18 1038.34 200.29 838.04 明细
2018-07-25 日跌幅偏离值达7%的证券 3.0800 7.14 2014.50 1322.35 692.15 明细
2017-08-04 日涨幅偏离值达7%的证券 4.8700 -1.64 10443.61 10239.88 203.73 明细
2017-04-13 日涨幅偏离值达7%的证券 5.5600 3.96 9172.47 5347.51 3824.96 明细
2016-05-23 日涨幅偏离值达7%的证券 5.2300 0.38 6069.11 2445.60 3623.51 明细
2015-07-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.3700 10.04 124232.35 20252.65 103979.69 明细
2015-07-08 日涨幅偏离值达7%的证券 6.9200 9.97 116260.27 15545.09 100715.19 明细
2015-06-10 日涨幅偏离值达7%的证券 15.6800 1.34 55068.34 51390.58 3677.75 明细
2015-05-13 日涨幅偏离值达7%的证券 14.3800 0.00 41226.61 25316.10 15910.52 明细
2015-05-05 日振幅值达15%的证券 12.3000 -5.04 31590.65 46280.28 -14689.62 明细
2015-05-04 日涨幅偏离值达7%的证券 13.6500 -9.89 60252.33 60267.51 -15.18 明细
2015-05-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.6500 -9.89 61299.58 63747.37 -2447.79 明细
2015-04-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.2500 10.05 4100.44 782.81 3317.63 明细
2015-04-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.7000 10.00 1390.21 643.75 746.46 明细
2015-04-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.7800 10.03 573.33 235.39 337.93 明细
2014-11-27 日涨幅偏离值达7%的证券 4.6900 1.71 10910.08 8746.46 2163.62 明细
2013-12-26 日涨幅偏离值达7%的证券 3.7500 -4.00 6111.52 10387.06 -4275.54 明细
2013-08-13 日涨幅偏离值达7%的证券 4.4300 0.68 18483.54 18427.79 55.75 明细
2013-08-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.4300 0.68 21612.90 20295.60 1317.30 明细
 1  2  下一页尾页1/2